1. Customers using invitations/ vouchers must comply with terms and conditions specified on the voucher and KidZania rules.

2. Invitation/ voucher is valid for admission ticket to KidZania Hanoi only and cannot be exchanged for goods including merchandise, food, or beverages inside KidZania Hanoi.

3. Invitation/ voucher is valid for shift ticket only. (Can be used by selecting either 1st shift or 2nd shift)

4. Invitation/ voucher can be used at KidZania Hanoi until the indicated period.

5. You can make a reservation with an Invitation/ voucher through the website or visit KidZania on the day of use and use it right away. (However, if you visit without a reservation, you may not be able to exchange or use it if the tickets are sold out on the day.)

6. It cannot be used if the invitation/ voucher number is torn or damaged and cannot be verified.

7. The issued invitations/vouchers cannot be exchanged or refunded for another voucher and cannot be exchanged for cash.

8. KidZania cannot be held liable for invitations/vouchers which, are subsequently lost, stolen or damaged.

9. KidZania reserves the right to add, amend or withdraw any terms and conditions without prior notice.

10. KidZania Hanoi reserves the right to refuse to accept an invitation/ voucher which it deems to have been tampered with, duplicated, damaged or which otherwise is suspected to be affected from fraud. (Invitation/ Vouchers cannot be sold by individuals.)

[Notice]

  ※ 'Adult' invitation/voucher can be exchanged for 'Toddler (2-3 years old)' ticket.

  ※ Adults are not able to enter most of the activities. (Toddlers aged 2-3 years old are assigned to the Neighborhood Zone)

  ※ ‘Child’ voucher cannot be converted to adult or toddler.

1. Khách hàng sử dụng vé mời/ voucher phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện ghi trên voucher và quy định của KidZania.

2. Vé mời/ voucher chỉ có giá trị cho vé vào cửa KidZania Hà Nội và không thể đổi thành hàng hoặc đồ ăn uống trong KidZania Hà Nội.


3. Vé mời/ voucher có giá trị cho Vé 1 ca trải nghiệm. (Có thể sử dụng bằng cách chọn ca 1 hoặc ca 2)

4. Vé mời/ voucher có thể được sử dụng tại Kidzania theo thời hạn ghi trên voucher

5. Khách hàng nên thực hiện đặt chỗ trước trên website, vé mời/ voucher cũng có thể sử dụng vào cửa trực tiếp mà không đặt trước. (Tuy nhiên, nếu không đặt trước, khu vui chơi sẽ có khả năng hết chỗ và bạn sẽ không thể vào trải nghiệm.)

6. Vé mời/ voucher sẽ mất giá trị sử dụng nếu mã voucher bị rách, hỏng và không thể xác minh được.

7. Vé mời/ voucher đã phát hành sẽ không được hoàn trả hoặc đổi sang vé mời/ voucher khác và cũng không có giá trị quy đổi ra tiền mặt.

8. KidZania không chịu trách nhiệm pháp lý với các vé mời/ voucher bị mất, bị đánh cắp hay rách hỏng.

9. KidZania có quyền bổ sung, sửa đổi hoặc hủy bỏ bất kỳ điều nào trong điều khoản và điều kiện sử dụng mà không cần thông báo trước.

10. KidZania Hà Nội có quyền từ chối đối với vé mời/ voucher giả mạo, sao chép, hư hỏng hoặc bị nghi ngờ là có gian lận. (Vé mời/ Voucher không áp dụng cho bán lẻ.)


[Lưu ý]

  ※ Vé mời/ voucher người lớn có thể đổi sang Vé trẻ tập đi (2-3 tuổi)

  ※ Vé mời/ voucher người lớn, trẻ tập đi sẽ không tham gia được các hoạt động tại các cơ sở trải nghiệm nghề nghiệp, thay vào đó có khu vực Neighborhood dành riêng.

  ※ Vé mời/ voucher trẻ em không thể đổi sang vé người lớn, trẻ tập đi và ngược lại.

BACK